Skupinová školení
a workshopy
pro firmy

Vizuálně atraktivní slidy, sebevědomí prezentující a jasná komunikace jsou základními měřítky úspěšné organizace.

Nabídka školení

Specializuji se na prezentační dovednosti po obsahové i formální stránce, tvorbu designových prezentací a umění klasické rétoriky. Ukážu vám, jak najít svůj příběh, a jak ho odprezentovat poutavým způsobem.
Naučím vás, jak rozeznávat emoční signály v obličejích lidí ve vašem okolí.

Spolupracuji jak s mezinárodními korporacemi, tak českými firmami všech velikostí.

Prezentační dovednosti

Cílem kurzu je především celkové zlepšení a zkvalitnění schopnosti účastníků kurzu efektivně prezentovat před větší skupinou lidí.

Osvojí si také osvědčený postup pro vytváření struktury prezentací a objeví zákonitosti, kterými se prezentace řídí. Zvýší úroveň svého verbálního i neverbálního projevu a osvojí si techniky vyrovnání se s trémou.

Součástí školení je prezentační trénink a videoanalýza účastníků. Všichni získají zacílenou zpětnou vazbu na své vystoupení.

Prezentační design

Účastníci si odnesou nový pohled na prezentace, na proces jejich tvorby a konkrétní nápady včetně doporučení pro budoucí praxi.

Obsahem školení jsou také základní grafické principy a přístupy včetně psychologických poznatků, které pomohou publiku pochopit a uložit do paměti nejdůležitější informace, které jsou v prezentaci obsaženy.

Business storytelling

Na školení účastníci postupně přetváří svou prezentaci v poutavý příběh, který i v dnešní záplavě informací zaujme cílové publikum.

Společně otevřeme téma příběhů, zápletek a hrdinů a zjistíme, jak se tyto prvky dají využít v každodenním pracovním prostředí tak, aby se naše prezentace staly skutečně jedinečnými a nezapomenutelnými.

Ze školení účastníci odchází s jasným plánem a materiály, které jim pomohou strukturovat jejich budoucí prezentace.

Storytelling a data

Kurz se zaměřuje na vizualizaci dat a jejich efektivní prezentaci. Soustředí se především na využívání tabulek, grafů a dalších vizualizačních technik pro předání těch nejdůležitějších informací.

Experti prezentují data pomocí příběhů. Nenechávají publikum, aby se ztrácelo v hutných vizualizacích, ale provádí svou cílovou skupinu na cestě k poznání. Sestavení příběhu a postupy pro jeho správnou vizualizaci jsou hlavním obsahem tohoto školení.

Klasická rétorika

Komplexní pohled na řečnické umění přesvědčování. V centru zájmu je řečník jako osoba, která umí strukturovat své myšlenky s logickou návazností, umí pracovat s lidskými emocemi a buduje svou řečnickou osobnost.

Rétorika a správné užívání mluveného projevu je důležitou součástí nejen pracovního, ale také osobního života. Podíváme se na to, jak zkultivovat svůj projev, jak prezentovat své myšlenky a názory efektivně a jak použít svou řeč k tomu, aby nám lidé naslouchali.

Kurz vede účastníky praktickou formou ke zkultivování projevu, etickým zásadám řečnictví a efektivní formulaci myšlenek.

Mikrovýrazy a řeč těla

Mikrovýrazy jsou mimické výrazy, které se objevují v situacích, kdy „jde o hodně“, a které trvají zlomek vteřiny. Není téměř možné je skrýt, a proto nám o komunikačním partnerovi řeknou velmi mnoho.

Na školení se účastníci naučí rozpoznávat signály skrytých emocí, budou se učit rozeznávat, kdy před nimi protistrana něco tají, a zjistí, jak postupovat při analýze neverbálního chování člověka tak, aby se nedopustili chyby.

Cílem školení je vybavit účastníky ověřenými postupy pro analýzu řeči těla v kontextu odhalování klamu.

Online prezentace ve virtuálním prostředí

Schopnost efektivní virtuální prezentace se v krátkém čase stala důležitou a ceněnou dovedností.
Pomůžu vám stát se těmi, kteří umění profesionálního onlinového prezentování ovládají."

Přestože je prezentování v online prostředí v mnohých aspektech podobné veřejnému vystoupení, existují určitá specifika této disciplíny, které je nutné ovládnout, pokud chceme být v prezentování na dálku úspěšní.

Ať už používáte MS Teams, Zoom nebo jiný nástroj, naučím vás pracovat s pozorností posluchačů, správnému používání řeči těla a práci s hlasem ve virtuálním prostředí.  Povíme si o správném nastavení prezentačního prostoru, pomůžu vám s technickým vybavením a představím vám  zajímavé programy pro spolupráci na dálku.

A to vše z profesionálně vybaveného studia!

Zdroje pro skvělé virtuální prezentace

Jakým způsobem pracuji s interaktivitou, jaké používám programy na školení, a s jakým hardware mám zkušenosti?
Na přání klientů jsem vytvořil tabulku s odkazy, do které můžete nyní nahlednout!

Jak školení vypadají?

Všechna školení jsou postavena na aktivitách, kterými účastníci postupně procházejí, a učí se jednotlivé principy. Každá část školení je uvedena výkladem, ve kterém je každý z důležitých konceptů představen, a účastníkům je poskytnuto nutné know-how k plynulé aplikaci nových dovedností v praxi.

Výklad je doplňován skupinovou diskuzí nad jednotlivými tématy, díky čemuž se mohou účastníci učit nejen od lektora, ale i od sebe navzájem. Tento postup se nesmírně osvědčil, jelikož jsou účastníci konfrontováni s více pohledy na danou problematiku, a mohou si udělat lepší představu o různých situacích, které je mohou při aplikaci nové dovednosti v praxi potkat.

Aby byla zajištěna co největší přenositelnost znalostí do pracovního života účastníků, v průběhu celého školení získávají všichni neustálou zpětnou vazbu. Školení jsou pečlivě postavena tak, aby si účastníci odnesli nejen důležité informace, ale také zážitky.

Pokud máte zájem o otevřená školení, aktuální nabídku naleznete na webu Top Vision

Materiály a nástroje pro účastníky vizuálních kurzů

Z vlastní zkušenosti vím, jak náročné je si zapamatovat z kurzu všechny podstatné a zajímavé informace.
Tištěné materiály a rukou psané poznámky se ztrácejí, nebo nacházejí své místo v šuplíku.

Zájemcům nabízím možnost doobjednání přístupu k předtočeným videomateriálům ze školení, které pomohou účastníkům vytříbit nově nabyté znalosti a znovu si zopakovat to nejdůležitější.

Všichni účastníci školení získávají automaticky přístup k aktualizované databance nástrojů, literatury a dalších zdrojů, které sám každodenně využívám při tvorbě profesionálních prezentací a šablon.

Objednejte si školení

Zaujala vás nabídka školení a chtěli byste se dozvědět víc? Pojďme si domluvit schůzku nebo telefonát.